oke

If you order your custom term paper from our custom writing service you will receive a perfectly written assignment on oke. What we need from you is to provide us with your detailed paper instructions for our experienced writers to follow all of your specific writing requirements. Specify your order details, state the exact number of pages required and our custom writing professionals will deliver the best quality oke paper right on time.

Out staff of freelance writers includes over 120 experts proficient in oke, therefore you can rest assured that your assignment will be handled by only top rated specialists. Order your oke paper at affordable prices with Live Paper Help!1. Describe the key aspects of Manufactured Homes’ business.


MH houdt zich bezig met de verkoop van “mobile-homes” aan voornamelijk mensen uit het onderste gedeelte van de markt. Tevens bieden zij de klanten een regeling aan waarmee hun aankoop in termijnen kan worden afbetaald. Deze contracten worden weer aan een financi�le instelling doorverkocht tegen een lager rentetarief. Zijn fungeren dus ook als een soort intermediair, waarmee zij ook geld binnen halen.


De levensvatbaarheid van de onderneming oogt goed. Men richt zich op een doelgroep die de mobile-home als primaire levensbehoefte ziet en dus bereid is daar veel voor te doen. Dit heeft als gevolg dat men ook in krappe tijden, de mobiel home aan de man kan brengen.


. Describe how the company accounts for its home sales.


Buy cheap oke term paper

cheap term papersDe verkoop van mobile-homes verloopt via retailers. Bij de aankoop dient de klant 5 à 10 procent van het aankoop bedrag aan te betalen. Het resterende bedrag wordt via maandelijkse termijnen afgelost tegen een rente percentage dat hoger ligt dan de marktrente. MH verkoopt vervolgens het contract aan een financi�le instelling tegen een vastgesteld rente percentage. Dit percentage ligt lager dan die de klant betaald, waardoor MH geld verdient op deze contracten.


Deze methode lijkt redelijk te zijn aangezien zij de klant, die het in de meeste gevallen niet breed heeft, ontzien en het resterende bedrag in 10-180 maanden laten terugbetalen. Aan de andere kant krijgen ze wel direct geld binnen door de verkoop van de contracten aan financi�le instellingen.


Bij de verkoop van mobile-homes zijn er een aantal zaken waar men bij MH op let


· Wanneer de klant niet aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, dan neemt MH het huis weer in en maakt het weer klaar voor verkoop in 60-0 dagen


· Voor de financieringsvoorziening is het van belang dat MH de huizen weer kan innemen als de klant in gebreke blijft.


· De kans dat de klant niet aan zijn verplichtingen kan voldoen is klein, maar om zich daartegen te beschermen heeft MH een reserve van 1,7 procent van de totaal aan openstaande krediet aangehouden om de verliezen uit leningen te kunnen dekken.


· De doorverkoop van de contracten is een belangrijke bron van inkomsten voor MH.


Naar mijn mening zijn de bovenstaande zaken van belang bij de verkoop van mobile-homes op de manier waarop MH het doet. Zij lijken goed ingedekt te zijn tegen eventuele wanbetalers. Zij kunnen immers het huis weer innemen en deze weer opnieuw verkopen. Een eventueel verlies wordt gedekt door de voorziening. Als een huis volledig wordt afbetaald, dan levert een dergelijk contract door de doorverkoop van het contract een extra winst op.


. Describe how the company accounts for the transfer of its accounts receivable to financial institutions.


MH sluit een termijncontract af met de klant tegen een rentepercentage dat hoger ligt dan de marktwaarde. Vervolgens verkoopt MH dit contract aan een financi�le instelling tegen een lager rentepercentage. De financi�le intermediair betaalt MH het bedrag van het contract en een deel van het verschil tussen de rente die berekend is aan de klant en de rente die de financi�le instelling berekend. Het overige verschil houdt de financi�le instelling achter als dekking voor eventuele verliezen.


Het verkopen van contracten aan een derde is geoorloofd, maar dient zich wel aan de regels van de FASB te houden. Volgens FASB-77 dient de doorverkoop van contracten aan derden te worden aangemerkt als verkoop indien het aan de volgende eisen voldoet, anders dient de verkoop als lening te worden gezien.


· De verkoper staat het te ontvangen bedrag af aan de koper


· In verband met overige verplichtingen van de verkoper aan de koper dient eerstgenoemde een redelijke schatting te maken van de datum waarop het bedrag kan worden geïnd


· De verkoper moet een schatting maken van slechte schulden en terugvorderingen van woningen.


· De verkoper moet een schatting maken van alle aanbetalingen


· De verkoper kan niet worden verplicht het te innen bedrag terug te kopen, behalve in overeenstemming met de voorziening.


4. What is the company’s gross margin in each of this two area’s?


Data 186


Net sales $ 106.05.667


Cost of sales $ 86.1.01


Gross Margin


Finance participation income $ 1.084.108


Provision for losses on credit sales $ .777.00


Gross Margin


Uit de cijfers blijkt dat de gross profit, het verschil tussen de inkomsten en de kosten die betrekking hebben op deze inkomsten, naar verhouding met het inkomen bij de finance participation income veel groter is dan bij de sales. Voor de onderneming zijn de opbrengsten van de finance participation van groot belang, omdat daar naar verhouding het meest op verdiend kan worden.

5. Manufactured Homes significantly increased its provison for losses on credit sales. What economic factors underlie this increase?


De verhoging van de voorziening voor krediet verliezen heeft voor een groot gedeelte te maken gehad met het feit dat in het vierde kwartaal van 186 er $ .000.000 aan terugvordering- en rentekosten moesten worden afgeschreven. De $ .000.000 is door twee oorzaken ontstaan


· Een aantal financi�le instellingen weigerden een teruggenomen mobile-home opnieuw te financieren.


· Door de weigering van de financi�le instellingen was MH gedwongen deze mobile-homes via MANH Financial Services te financieren.


Ik denk dat het voor de onderneming moeilijk is in te schatten wat de verliezen zullen zijn met betrekking tot de krediet verstrekking. Een verlies kan men lijden als de klant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Dit kan in ontelbaar gevallen voorkomen. Ook al wordt de potenti�le koper vooraf helemaal doorgelicht, dan is het nog niet duidelijk of deze de 10 maanden kan volmaken. Ook hangt er veel af van een financi�le instelling. Wanneer deze het vertrouwen in MH opzegt en geen financiering aandurft zoals hierboven is gebleken, dan dient MH dit zelf te doen, wat dus een verlies kan opleveren.


6. What is the total amount of receivables “sold” by MH for which the company has a contingent liability in case of default?


a. Contract proceeds receivable from financial institutions (note ) $ 11.46.078


b. Net finance participation receivable � current portion (note ) $ 1.88.86


c. Net finance participation receivable � noncurrent portion (note ) $ 1.05.61


Total amount of receivables “sold” $ 5.51.685


Debt-equity ratio

d. Long-term debt � current installments (note 10) $ 810.01


e. Long-term debt � noncurrent installments (note 10) $ 18.60.87


Total long-term debt $ 1.40.888

f. Floor plan notes payable (note ) $ 5.07.86


g. Net finance participation receivable � current + noncurrent $ 14.05.607

Total long-term debt + f. + g. $ 68.7.881

Stockholders’ equity $ 14.167.11

Debt-quity ratio (w/ finance participation)


Debt-quity ratio


De ratio met de amount of receivables “sold” geeft een beter beeld van de onderneming. De receivables “sold” zijn immers bedragen waarover de onderneming een risico loopt. Kunnen de klanten niet meer aan hun betaal verplichting voldoen, dan dient MH de bedragen aan de financi�le instellingen terug te betalen. Het geld wordt pas van MH als de klanten hebben betaald. Tot die tijd kun je het zien als een vorm van lenen en dus een schuld aan de financi�le instelling.


7. How much did the company generate from its operations in 186?


De net earnings waren in 186 $ .0.45. Gecorrigeerd voor het werkkapitaal bedragen de net earnings in 186 -/- $ .56.041.


Na de eerste negen maanden van 187 bedragen de net earnings $ 5.84.451 en gecorrigeerd voor het werkkapitaal bedragen zij -/- $ 874.84.


De onderneming heeft moeite om de kortlopende schulden af te lossen, aangezien zij nooit genoeg werkkapitaal hebben. Zij vullen het werkkapitaal aan met langlopende schulden en kunnen daarmee weer voldoen aan hun kortlopende schulden.


8. Are there any signs that capital markets and financial institutions are becoming concerned about MH future?


Volgens de analyse van de financiele conditie van MH door het management blijkt dat er op 0--187 nog $ .000.000 aan krediet aanwezig is en de mogelijkheid om nog $ 18.500.000 aan floor plan lines krediet te krijgen. Tevens heeft MH voor $ 5.000.000 aan senior notes verkocht wat hen een rente voordeel opleverde. Tevens wil MH aandelen verkopen, maar door de huidige situatie op de financi�le markten is dit nog niet zeker.


Het heeft er alle schijn van dat de banken hun vertrouwen in MH nog niet verloren hebben. MH krijgt nog krediet, maar als zij de huidige lijn doortrekken dan zal dit snel afgelopen zijn. Hadden zij in 186 nog een financi�le injectie van $ 18.000.000 nodig om het werkkapitaal op te krikken, in 187 is dit bedrag opgelopen tot $ 5.000.000. Gezien het krediet dat nog beschikbaar is, wordt het een lastig verhaal als MH deze lijn doorzet. Gezien de vooruitzichten van MH zullen de banken bij een volgende keer niet zonder slag of stoot geld ter beschikking stellen.

Please note that this sample paper on oke is for your review only. In order to eliminate any of the plagiarism issues, it is highly recommended that you do not use it for you own writing purposes. In case you experience difficulties with writing a well structured and accurately composed paper on oke, we are here to assist you. Your cheap custom college paper on oke will be written from scratch, so you do not have to worry about its originality.

Order your authentic assignment from Live Paper Help and you will be amazed at how easy it is to complete a quality custom paper within the shortest time possible!Leave a Reply

Note: Only a member of this blog may post a comment.